Những điều cần biết về mảng và hỗ trợ về mảng trong php

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác thì php cũng có 1 loại dữ liệu mảng và trong đó có loại mảng là 1 biến các danh sách có nghĩa là một biến

Căn hộ Saigonres Plaza hoàn toàn tận hưởng tầm nhìn tuyệt đẹp Thành phố
Grab tăng thu chiết khấu của tài xế để bù khoản lỗ hơn 400 tỷ?
Năm 2020, Việt Nam sẽ đạt kim ngạch xuất khẩu 215 tỷ USD

Cũng giống như các ngôn ngữ lập trình khác thì php cũng có 1 loại dữ liệu mảng và trong đó có loại mảng là 1 biến các danh sách có nghĩa là một biến chứa rất nhiều phần tử được tạo ra bởi các số hoặc chuỗi và nó cho chúng ta lưu trữ sắp xếp theo thứ tự và truy cập với các giá trị với 1 tên và chúng ta cần chú ý là một phần từ mảng luôn bắt đầu với giá trị là 0.

cach_duyet_mang_php

1, Định nghĩa mảng trong lập trình php

Cú pháp trong php cũng rất giống với java ta có cách gọi mảng như sau:

@tên biến = array(“Le”,”Hong”,”Son”,”Ha Noi”)

Như vậy khi gọi giá trị trong mảng ta có Echo $tên_biến[2]; giá trị sẽ là Hong

Ngoài việc khai báo như ở trên chúng ta có thể khai báo theo cách khác nữa nghĩa là khai báo từng biến 1:

$ten_bien[] = “Le”

$ten_bien[] = “Hong”

$ten_bien[] = “Son”

$ten_bien[] = “Ha Noi”

Chúng ta không cần thêm ký tự vào bởi vì php đã giúp chúng ta xử lý vấn đề đó.Để có thể thêm 1 phần tử vào trong mảng chúng ta có thể xử lý như sau. @tên_bien[]=”jiro”;

Như vậy nếu bạn echo $tien_bien[4] thì sẽ là giá trị jiro.Bởi vì nó được php thêm vào sau cùng ngầm hiểu là một giá trị tiếp theo.

Ví dụ:

<?php

$a=array(“Le”,”Hong”,”Son”,”Ha Noi”);

echo $a[2]; //Xuất ra giá trị Son

?>

Xem thêm: Cơ hội tham gia khóa học lập trình php chuyên sâu với DevPro

2, Khái niệm về mảng kết hợp trong PHP

Mảng kết hợp trong php được tạo index bằng chuỗi và chúng là các mảng kết hợp.

Ví dụ:

<?

$a= array (name => “Kenny”, job => “Teacher”, age=>”45″, email => “sonc1106k1@gmail.com“)

?>

Như thế để có thể truy cập được với mảng trên thì chúng ra không thể sử dụng cách cũ được.

Nếu bạn muốn lấy giá trị là tuổi thì không thể nào sử dụng lệnh echo $a[2] được vì chúng ta đã gán giá trị của index với tên khác vậy chúng ta muốn show ra giá trị tuổi ta phải sử dụng echo $a [age] và kết quả sẽ show ra là 45

<?

$tên_biến= array (name => “Kenny”, job => “Teacher”, age=>”45″, email => “sonc1106k1@gmail.com“)

echo $a[age];

?>

3, Phép lặp trong mảng:
Cú pháp:

foreach($array as $temp)

{ Hành Động }

Trong lệnh trên thì $array là mảng muốn thực hiện việc lặp dữ liệu và $temp là biến tạm thời lưu mỗi phần tử.

Ví dụ:

<?php

$name= array(“Le”, “Hong”, “Son”, “Ha Noi”);

foreach ($name as $test)

{ echo “$test<br>”; }

?>

b, Lặp lại qua một mảng kết hợp:
Cú pháp:

Foreach($array as $key=>$value)

{ Hành Động }

Trong đó thì mảng $array là mảng mà chúng ta thực hiện việc lặp dữ liệu và $key là một biến vào tạm thời chứa mỗi khóa.Biện $value là một biến vốn tạm thời chữa mỗi giá trị

Ví dụ:

<?php

$person= array(name=>”Kenny”, job=>”Teacher”, email=>”sonc1106k1@gmail.com”, age=>”38″);

foreach($person as $key=>$test)

{

echo “Key: $key. Gia Tri: $test<br>”;

}

?>

4- Các hàm hỗ trợ trong PHP:

+ Hàm gộp mảng:

Cú pháp: array_merge($mang1, $mang2);

+ Hàm tách mảng:

Cú pháp: array_slice($mang, vị trí tách, số lượng tách);

+ Hàm sắp xếp mảng:

Cú pháp: sort($mảng);

+ Hàm sắp xếp mảng theo chỉ mục:

Cú pháp: ksort($mảng);

+ Hàm tìm phần tử có tồn tại trong mảng hay không ?.

Cú pháp: in_array(giá trị tìm, $mảng);

5 – Tổng kết:

Qua bài này chúng ta biết thêm về các thành phần của mảng một chiều , nhiều chiều và các hàm cơ bản trong việc xử lý dữ liệu trong php và các bạn hiểu rõ về cấu trúc mảng.Việc sắp xếp đồng bộ mảng sẽ giúp bạn có rất nhiều lợi ích trong vất đề làm các ứng dụng lớn.

Gợi ý xem thêm:

COMMENTS

WORDPRESS: 0
DISQUS: 1